صفحہ اول   لفظ اشاریہ   اردو سے توروالی    ہمارے متعلق    رائے دہی
رئیس (rəis)راج (raǰ)راجا (raǰa)
راجواڑہ (raǰwaṛa)راجپوت سی قَوَر (raǰput si qəwər)راجگنہ (raǰɡəna)
راحتہ (rahəta)راحما بَژُو (rəhəma bəǰu)راداری (radari)
راز (raz)راشا (raša)راشپیل (rašpel)
راشہ درشہ (raša dərša)راضی (razi)راضی نامہ (razinama)
رامدے (ramde)رامیٹ (rameṭ)رب (rəb)
رباب (rəbab)رحم (rəhəm)رحمت (rahmət)
رحمت شاہ سی جِب دیو (rahmətša si ǰib deu)رخصت کوؤ (ruxsət kow)رخصتی (ruxsəti)
ردا (rəda)رذیل (rəzil)رسول (rəsul)
رسَم (rəsəm)رسی (rəsi)رسید (rəsid)
رشوت (rišwət)رضا (rəza)رضابَن (rəzabən)
رغبت (rəɣbət)رغَدَن (rəɣədən)رغَیئ (rəɣəi)
رغُو (rəɣu)رقَم (rəqəm)رمبَئ (rəmbəi)
رندُو (rəndu)رنزوُر (rənzur)رنڈی (rənḍi)
رنڑاگئی (rəṇaɡəi)رنڑیئی (rəṇəi)روا (rəwa)
رواج (rəwaǰ)روان (rəwan)روحا (roha)
روخانہ (roxana)روزانہ (rozana)روزی (rozi)
روزی رسان (rozirəsan)روضہ (roza)روغ (roɣ)
روغہ (roɣa)روَڑے (rəwəṛe)روھڑ (rhoṛ)
رَبَڑ (rəbəṛ)رَخ (rəx)رَدکوٷ (rəd kow)
رَشہ (rəša)رَنیئی (rənəi)رَوَڑ (rəwəṛ)
رَوڑَٷ (rəwəṛəu)رَٹو (rəṭu)رَپل (rəpəl)
رُن (run)رُوئیمال (ruimal)رُوزے (ruze)
رُونَوٷ (runəu)رِخِیئ (rixi)رِزیق (riziq)
رِچے رِچے (riče riče)رِیخ (rix)رِیشتِینی (rištini)
رٹَلے (rəṭəle)رپُو (rəpu)رکعت (rəkat)
رکوع (rəko)رکوَئ (rəkəwəi)رھیل (rəhel)
ریجی دین (riǰiden)ریزالہ (rezala)ریزمریز (rezmərez)
ریوانگی (rewaniɡi)ریوانہ (rewana)ریڈُو (reḍu)
ریڑا (reṛa)ریگمال (reɡmal)