صفحہ اول   لفظ اشاریہ   اردو سے توروالی    ہمارے متعلق    رائے دہی
تآن (tan)تأ (tæ)تأت (tæt)
تأت سی ڙَن می صفت (tæt si ẓən mi sifət)تألأشی (tælæši)تأوأنی ہوؤ (tæwæni hou)
تأٷجن (tæuǰən)تأڜ (tæṣ)تا (ta)
تا (ta)تابعدار (tabidar)تابعداری (tabedari)
تابوت (tabut)تات (tat)تات تو زیت گات تھوؤ (tat to zet ɡat thow)
تاترین (tatərin)تاثیر (tasir)تاج (taǰ)
تاخ (tax)تار (tar)تارکول (tarkol)
تاریخ (tarex)تازہ (taza)تاش (taš)
تال (tal)تال تالقہ (taltaləqa)تالا (tala)
تالاب (talab)تالابِڑنگ (talabiṛiŋ)تالان (talan)
تالان تَھلو (talan thəlu)تالان کوٷ (talan kou)تالوخ (talox)
تالَئ (taləi)تالیئ (talei)تام (tam)
تامبا (tamba)تامبا (tamba)تامبڑئ (tambəṛəi)
تامڑَئ (tamṛəi)تان (tan)تان (tan)
تانو (tano)تانگ (taŋ)تاوأنی (tawæni)
تاوان (tawan)تاوین (tawin)تاٷ (taw)
تاٷ (tau)تاڜ (taṣ)تاڜ (taṣ)
تاک (tak)تاک تھوؤ (tak thow)تاکان (takan)
تباہ (təba)تبخ (təbəx)تبلیغ (təbliɣ)
تبلیغَئ (təbliɣəi)تتے (təte)تجارت (tiǰarət)
تجربہ (təǰriba)تجربہ کار (təǰribakar)تحصیل (tasil)
تحصیلدار (tasildar)تحفہ (tohfa)تحقیق (taqiq)
تخَرگئی (təxərɡəi)تخے (təxe)تداچا (tədača)
ترأ (təræ)ترائ (tərai)ترال (təral)
تراپ (tərap)تراڑ (təraṛ)تربوری (tərburi)
تربُور (tərbur)ترترأ (tərtəræ)ترجمہ (tərǰuma)
ترسرا کوٷ (tərsəra kow)ترسوٷ (tərəsəu)ترقی (tərəqi)
ترقی یافتہ (tərəqiafta)ترمِیرا (tərmira)تروٷ ہوؤ (tərəu hou)
تروڑ (təroṛ)ترَن (tərən)ترَن (tərən)
ترَپأ (tərəpæ)ترَپُو (tərəpu)ترَڑوٷ (tərəṛəu)
ترپال (tərpal)ترکأری (tərkæri)ترکأنی (tərkæni)
ترکان (tərkan)ترکنا (tərkəna)ترکَڑی (tərkəṛi)
تریس گھان (tiris ɡhan)تس نس کوؤ (təsnəs kow)تسلی (təsəli)
تسمہ (təsma)تش (təš)تعلیم (talim)
تفسیر (təfsir)تفصیل (təfsil)تقدیر (təqdir)
تقدیری (təqdiri)تقسیم (təqsim)تقصیر (təqsir)
تل (təl)تل (təl)تلاوت (tilawət)
تلوٹ (təloṭ)تلَن (tələn)تلَن تلَن ہوؤ (tələn hou)
تماشگِیر (təmašɡir)تماشہ (təmaša)تماشیئ (təmašei)
تمام (təmam)تماچا (təmača)تماکوُ (təmaku)
تمبل (təmbəl)تمبُو (təmbu)تمیز (təmiz)
تن (tən)تنا (təna)تناؤ (tənaw)
تنازگو (tənazɡo)تنخواہ (tənxa)تندر (təndər)
تندر ووؤ (təndər wou)تندر گڜُو (təndər ɡəṣu)تندَئ (təndəi)
تندَرئی (təndərəi)تندی (təndi)تنول (tənol)
تنُو چیر ما اُوڙوُ (tunu čir ma uẓu)تنُوک (tənuk)تنکَئ (tənkəi)
تنگدستی (təŋdəsti)تنگوَل کوؤ (təŋəwəl kow)تنگی (təŋɡi)
تنی (təni)تنی (təni)تنی (təni)
تو (to)تو کُوژُوأ ییدے مھأ چَب (to kuǰuæ yede mhæ čəb)تو کے موُ آئی نی ڙینگوُ (tu ke mu aəi ni ẓiŋu)
تو یے (to ye)توآل (toal)توآلوش (toaloš)
توآن (toan)توبہ (toba)توبہ نِگھلُو (toba niɡhəlu)
توبہ گا ہوؤ (tobəɡa hou)توت سوڑ (totsoṛ)توتو (toto)
توخا (toxa)تور (tor)تورا (tora)
تورا ہوٷ (tora hou)تورسَرے (torsəre)توروال (torwal)
توروالی (torwali)تورَران (torəran)تورہ څلہ (tora tsəla)
توری (tori)توفیق (tofiq)تول (tol)
تول کوٷ (tol kou)تولا (tola)تولو (tolo)
تولہ (tola)توم (tom)توم (tom)
تومَت (tomət)تونول (tonol)تووُئ (towui)
تووٷ (təwow)توَس (təwəs)توَس کوٷ (təwəs kəu)
توَلا (təwəla)توپ (top)توپ (top)
توپ گن (topɡən)توپ گینی ہوٷ (topɡeni hou)توپچی (topči)
توڑئی (toṛəi)توکلی (təukəli)تَبیل (təbel)
تَت (tət)تَخ (təx)تَراپ چھوٷ (tərap čhou)
تَربأل کوؤ (tərbæl kou)تَرُو (təru)تَرکوٷ (tərəkəu)
تَل (təl)تَل (təl)تَل وَل (təlwəl)
تَلئی (tələi)تَلئی (tələi)تَلئی (tələi)
تَلوَسا (təlwəsa)تَنستا (tənəsta)تَنَکار (tənəkar)
تَوئ (təwəi)تَوُو (təwu)تَوکل (təukəl)
تَویل (təwel)تَپوس (təpos)تَپیل (təpel)
تَڜُو (təṣu)تَکل (təkəl)تَھئ (thəi)
تَھدات (thədat)تَھدَڜ (thədəṣ)تَھروٹ (thəroṭ)
تَھل (thəl)تَھوَرُو (thoworu)تَھوُو (thəwu)
تَھوٷ (thow)تَیریل (terel)تَیس (tes)
تَیل (tel)تَین (ten)تُخ (tux)
تُخم (tuxum)تُروڑ (turuṛ)تُروڑی (turuṛi)
تُرکُل (turkul)تُرکُولَئ (turkuləi)تُش (tuš)
تُش کوؤ (tuš kou)تُل (tul)تُلأٹ (tulæṭ)
تُن (tun)تُن تُنو (tun tunu)تُن تُنو ڜا سی آنگا نِشوو (tun tunu ṣa si aŋa nišəu)
تُنو څادر کے بوُدے جانگ بھرا (tunu tsadər ke bude ǰaŋ bhəra)تُنو ڜا سی خیر نیموؤ (tunu ṣa si xer niməu)تُنو کُوژُو گڜ چھی خیر ما مھی توبہ (tunu kuǰu ɡəṣ čhi xer ma mhi toba čhi)
تُنو کُھوآ سی دیو (tunu khua si deu)تُنو کیرأ اُو می پَشُو (tunu keræ u mi pəšu)تُنُو بَخ سی چألے دیو (tunu bəx si čæle deu)
تُنُو تَنی آ سی دیو (tunu tənia si deu)تُنُو شیر سی شان ڃَھنُو (tunu šir si šan ǰ̣hənu)تُو (tu)
تُو و چِھی خُدا (tu wo čhi khuda)تُور (tur)تُورجن (turǰən)
تُول (tul)تُول (tul)تُولی (tuli)
تُونُو (tunu)تُونُو (tunu)تُونُو کُھوے وا ٹُھونگ دے دیو (tunu khuwe wa thoŋ de deu)
تُوووُک (tuwuk)تُڜ (tuṣ)تُڜُوم (tuṣum)
تُھل (thul)تُھن (thun)تُھن (thun)
تُھو (thu)تُھون (thun)تُھوگُو (thuɡu)
تُھک (thuk)تِتری (titiri)تِراؤ (tirau)
تِربِریخی (tirbirixi)تِرِیش (tiriš)تِریس (tiris)
تِریسیمیأ (tirisimæ)تِریک (tirik)تِریگین (tiriɡen)
تِسی (tisi)تِش (tiš)تِل (til)
تِلُو (tilu)تِلی (tili)تِلین (tilen)
تِن (tin)تِن (tin)تِن بژُو (tin bəǰu)
تِنداک (tindak)تِنداک کھوٷ (tindak khou)تِڜ (tiṣ)
تِڜا ہوٷ (tiṣa hou)تِڜیل (tiṣel)تِک (tik)
تِک کان (tik kan)تِکا (tika)تِھل (thil)
تِھل بوُٹی (thilbuṭi)تِھی (thi)تِھین (thin)
تِیا (tia)تِیمو (timo)تِیڜے دے پھاپ پَیُو (tiṣe de phap pəyu)
تپ (təp)تڑ (təṛ)تڑم (təṛəm)
تڑوُن (təṛun)تڑکا (təṛka)تڑی (təṛi)
تڑی دیؤ (təṛi deu)تکل کوؤ (təkəl kow)تکلیف (təklif)
تکڑا (təkṛa)تکڑاوالے (təkṛawale)تکڑیئی ہوؤ (təkṛei hou)
تگ را تگ (təɡratəɡ)تھأ (thæ)تھأ (thæ)
تھأ (thæ)تھأئیمُو (thæimu)تھال (thal)
تھام (tham)تھامُو (thamu)تھامُوٹ (thamuṭ)
تھان (than)تھاپ (thap)تھدَڜگن (thədəṣɡən)
تھدڜ (thədəṣ)تھرَڑٷ (thərəṛəu)تھرَڜُو (thərəṣu)
تھرپہ تھر ہوؤ (thərpəthər hou)تھرڜُو (thərəṣo)تھلأئیمُو (thəlæimu)
تھلا (thəla)تھلُو (thəlu)تھو (tho)
تھوئے (thoe)تھوئے (thoe)تھواڑ (thəwaṛ)
تھولو (tholo)تھووور (thowor)تھوپ (thop)
تھوکدان (thukdan)تھِلی کوٷ (thili kou)تھڑی (thəṛi)
تھیت (thet)تھیدا (thida)تھیدیخانا پورے (thedexana pore)
تھیدیک (thedek)تھیلبا (thelba)تھیلے (thele)
تھیود (thewod)تھیوین (thewen)تھیۓ (thee)
تھے (the)تہجّد (təhaǰud)تی (ti)
تی (ti)تی تی (titi)تی تی (titi)
تی فا (tifa)تی پہ تی ہوؤ (tipəti hou)تیأدی (tædi)
تیا (tea)تیتر (titər)تیجأنی (teǰæni)
تیدی کوٷ (tedi kou)تیدی ہوٷ (tedi hou)تیربأل (terbæl)
تیرویر (terwer)تیرپاتے دیو (terpate deu)تیز (tez)
تیز (tez)تیزاب (tezab)تیس پادُو دا تِن نہ پادُو، تِن پادو دا تیس نہ پادُو (tes padu da tin nə padu, tin padu da tes nə padu)
تیسپے (tespe)تیغ (teɣ)تیغی ہوٷ (teɣi hou)
تیل (tel)تیل (tel)تیل (tel)
تیل چُک شاما نُوخوئی (tel čukša ma nuxoǰi)تیلا (tela)تیمُوم (temum)
تینِک (tenik)تینِگی کوٷ (teniɡi kou)تینگی کوٷ (teŋi kou)
تینگی ہوؤ (teŋi hou)تینی کوٷ (tini kou)تے (te)
تے (te)